Gía gạch 5D lát nền cao nhưng đáng đồng tiền bát gạo