Tranh 3D Bách điểu triều phụng và một số nét tiêu biểu